Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka akce

IML / IVV – Jede Kudrna okolo Brna

Název akce: Jede Kudrna okolo Brna
termín konání: 28. – 29. září 2019
pořadatel akce: KČT, odbor Mapa Brno, Kamechy 14, 635 00 Brno

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 „O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů“ (dále jen „Nařízení“) *)

1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval pořadatel akce moje:
      a) jméno, příjmení,
      b) e-mail,
      c) členské číslo KČT,
      d) fotografie a videa z průběhu akce

   za účelem:
      a) evidence účastníka akce,
      b) zaslání informace o dalších ročnících této akce,
      c) marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
      d) prezentace na webu,
      e) prezentace na sociálních sítích,
      f) prezentace v kronice, na vývěsce, ve výroční zprávě a v dalších informačních materiálech.

2. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po skončení akce) **).

3. Souhlasím, aby pořadatel akce předal Osobní údaje nadřízeným složkám Klubu českých turistů, které je budou užívat za stejným účelem jako pořadatel akce, pokud to bude vyžadováno.

4. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
    - mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
    - požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
    - na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, *)
    - na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
    - na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
    - odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
    - podat proti pořadateli stížnost podle čl. 77 Nařízení.

5. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

6. Tento vyžadovaný souhlas vyplývá ze „Směrnice KČT ORG 8/2018 – Implementace GDPR v KČT“ – schválené ÚV KČT dne: .............

Poznámky:
*) Nařízení EU je volně ke stažení na stránkách Evropské unie
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
**) Vzhledem k tomu, že některé osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, členské číslo a bydliště – město, stát) jsou kombinovány s ekonomickými údaji o účastnických poplatcích, nemůžeme je po skončení akce vymazat, ale musíme je evidovat podle zákona o účetních záznamech min. 5 let i bez souhlasu účastníka – účel evidence je dán zákonem o účetnictví.

zavřít toto okno [Esc]